Dnes je 23. 10. 2020
Naše služby

Energetické posudky

Podrobnosti náležitosti energetického posudku jsou dány prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb., která byla v roce 2004 novelizována vyhláškou č.425/2004 Sb.

Jedná se o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem posudku včetně výsledků vyhodnocení.

Legislativní povinnost zpracovat je pro:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při větší změně dokončené budovy, má-li objekt instalovaný výkon zdroje energie vyšší než 200 kW,
 • posouzení proveditelnosti projektů v rámci jakéhokoliv programu, kde jde o finanční podporu na snížení energetické náročnosti vyplácenou z veřejných prostředků (např. dotační program Nová zelená úsporám). www.novazelenausporam.cz

Kromě toho může stavebník, společenství vlastníků nebo vlastník budovy zadat zpracování energetického posudku z vlastního rozhodnutí kromě jiného v případě, kdy:

 • jde o posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při větší změně dokončené budovy, má-li objekt instalovaný výkon zdroje energie i nižší než 200 kW,
 • jde o doporučení opatření pro snížení energetické náročnosti budovy; většinou jde v tomto případě o plánovanou větší změnu dokončené budovy - zde je energetický posudek součástí PENB.

Z výše uvedeného je patrné, že energetický posudek jev podstatě jednodušší variantou energetického auditu.

Podklady

 • Projektová dokumentace stávajícího stavu budovy – vnitřní dispozice, rozměrové uspořádání budovy, skladby konstrukcí
 • Základní údaje o systémech TZB – revizní zprávy, podklady o zdrojích a spotřebičích
 • Prohlídka objektu

Pokud není k dispozici výše uvedená projektová dokumentace stávajícího stavu, je nutno provést pasportizaci objektu v rozsahu odpovídajícím složitosti.

Dle výše zmíněného zákona č. 406 / 2012 Sb. je nutno v rámci energetického posudku vyhodnotit konkrétní druhy spotřebovávané energie a vyhodnotit možnosti jejího snížení. Hodnocení se dělí na:

 • stavební část, kde se vyhodnocují všechny části obálky budovy ve variantách,
 • část TZB,
 • část týkající se možného využití obnovitelných zdrojů energie - není nutné, je-li instalovaný výkon energetického zdroje nižší než 200 kW..

Dílčí opatření je nutno posoudit z hlediska:

 • energetické úspory,
 • ekonomické návratnosti (metodou Td),
 • snížení úrovně zatížení životního prostředí.

Rozdíl mezi energetickým auditem a posudkem

 • u energetického auditu je ze zákona nutno posoudit veškeré energetické toky, ať s některými z nich zadavatel hodlá něco činit nebo ne, výpočetní model se vytváří na základě skutečně spotřebované energie a podle skutečných okrajových podmínek,
 • u energetického posudku lze posuzovat předem vybrané a zadané parametry a lze použít normové okrajové podmínky (např. TNI 73 0331 - Energetická náročnost budov - typické hodnoty pro výpočet)

PENB

Typ budovyPovinnost zpracovat
Průkaz energetické náročnosti budovy
Rodinný dům
novostavba ano
renovace ano, při změně více jak 25% obálky
prodej či pronájem ano, indikace třídy musí být i v inzerci
Bytový dům
novostavba ano
renovace ano, při změně více jak 25% obálky
prodej či pronájem celé budovy ano, indikace třídy musí být i v inzerci
prodej či pronájem jednotlivého bytu ano, indikace třídy musí být i v inzerci
Veřejná budova – užívaná orgánem veřejné moci
novostavba ano
renovace ano, při změně více jak 25% obálky
stávající stav – nestaví se,
neprodává se, nepronajímá se
ano, pro všechny budovy s plochou nad 500m2

 • Povinnost zpracovat PENB platí již od 1.1.2009 pro novostavby a větší renovace stávajících budov. Od 1.1.2013 se postupně zavádí povinnost zpracovat PENB i při prodeji nebo novém pronájmu nemovitosti či její části.
 • PENB je způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Nevypoví sice přesnou spotřebu energií, ale poskytne Vám relevantní a důležitou informaci při rozhodování, jakou nemovitost postavit/renovovat/koupit či pronajmout. A jelikož investice do nemovitostí jsou v drtivé většině případů investicemi dlouhodobými, přijde každý relevantní údaj pro správné rozhodnutí jistě vhod.