Dnes je 4. 10. 2023
Naše služby

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
(16. výzva)

Cíl opatření:
Energeticky úsporná opatření v bytových domech. Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů
hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve
veřejných budovách, a v oblasti bydlení.

Termíny:
Zahájení příjmu žádostí: 18. 12. 2015, 14:00
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2016, 14:00

Území realizace:
Území ČR mimo území hl. m. Prahy

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, (pouze fyzické a právnické osoby podnikající).
Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři a více bytů a ve které více než
polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.,

Cílové skupiny:
Obyvatelé bytových domů, majitelé bytových domů, obyvatelé obcí a měst

Podporované aktivity:

- Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících obálku budovy (zateplení
obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, výměna oken a dveří);
- Instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky);
- Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
- Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační
kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže;
- Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;
- Instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně
instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé
byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;
- Instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže;
- Instalace solárních fotovoltaických soustav;
- Výměna předávací stanice;
- Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace
systémů měření a regulace otopné soustavy.

Limity uznatelných nákladů:
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč

Výše dotace:
Pro hladinu podpory 1a):
- Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace dotace 100%
- Obce, kraje a jimi zřizované organizace dotace 34,2%
- Ostatní žadatelé dotace 32,3%

Pro hladiny podpory 1b, 1c, 2 a 3):
- Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace dotace 100%
- Obce, kraje a jimi zřizované organizace dotace 27%
- Ostatní žadatelé dotace 25,5%

Hladina podpory 1a):
- dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
- splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov

Hladina podpory 1b):
- dosažení úspory celkové dodané energie min. 30 %,
- dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší
- splnění požadavků nákladově optimální úrovně podle písm. a) nebo b) odst. 2, §6 vyhl. č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov

Hladina podpory 1c):
- dosažení úspory celkové dodané energie min. 20 %,
- u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95 násobku
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2 nebo lepší hodnoty

Hladina podpory 2):
Projekty zaměřené na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu výplní otvorů u budov, které jsou kulturní
památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo v památkové
zóně

Hladina podpory 3):
Projekty týkající se instalace technologických systémů bez současného zateplení obvodových
konstrukcí a výměny otvorů

Omezení:
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2018
Přijatelnost některých nákladů je od 1.1.2014, za předpokladu, že v den podání žádosti není realizace
dokončena (za předpokladu realizace výběrových řízení).
Povinné přílohy k žádosti o podporu:
- Plná moc pro administraci žádosti
- Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
- Doklady o právní subjektivitě žadatele
- Podklady pro hodnocení (studie včetně CBA analýzy)
- Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
- Žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
- Položkový rozpočet stavby
- Energetické hodnocení
- Výpis z rejstříku trestů všech jednatelů
- Usnesení shromáždění vlastníků (SVJ) nebo zápis z členské schůze bytového domu, nebo zápis z jednání
zastupitelstva obce nebo města.
- Seznam objednávek a přímých nákupů

 

Podrobnější podmínky a informace o aktuálním nastavení programu naleznete zde.