Dnes je 6. 7. 2020
Naše služby

KOTLÍKOVÉ DOTACE

15.12.2015

Základní popis: výměna starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj
Pro koho je dotace určená: majitelé rodinných domů
Kdy podat: probíhá

Informace vychází ze základních podmínek programu definovaných MŽP. Konkrétní podmínky programu mohou být po vyhlášení v jednotlivých krajích upřesněny.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo podmínky tzv. „kotlíkové dotace“ v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020 - prioritní osa 2 - specifický cíl 2.1. - 16. výzva, Snížení emisí z lokálního vytápění domácností.

Celkové dotační prostředky

 • 3 mld. Kč (na dotace je v celém dotačním programu alokováno 9 mld. a předpokládá se vyhlášení ve třech výzvách po dvou letech)
 • v tuto chvíli mají jednotlivé kraje zažádány o následující dotační prostředky:

 

Název žadatele Příspěvek
Jihočeský kraj 303 000 000,-Kč
Jihomoravský kraj 135 600 000,-Kč
Karlovarský kraj 67 200 000,-Kč
Kraj Vysočina 238 800 000,-Kč
Královehradecký kraj 200 000 000,-Kč
Liberecký kraj 140 400 000,-Kč
Moravskoslezský kraj 469 200 000,-Kč
Olomoucký kraj 172 200 000,-Kč
Pardubický kraj 178 000 000,-Kč
Plzeňský kraj 231 000 000,-Kč
Středočeský kraj 517 800 000,-Kč
Ústecký kraj 162 000 000,-Kč
Zlínský kraj 160 500 000,-Kč
Celkem 2 975 700 000,-Kč

Základní podmínky přiznání dotace

 • Pro rodinné domy 
 • Pro fyzické osoby 
 • Výměna kotlů na vytápění na:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
 • Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že je kotel prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob) a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění.
 • Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí. 
 • Nelze podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
 • Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti.

Výše dotace a na co se vztahuje dotace

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace nového kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření (viz níže) mohou tvořit max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč). Za způsobilé výdaje jsou považovány:

 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu)
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla
 • služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci)
 • náklady na provedení doporučených „mikro“ opatření

Energetické požadavky na dům

Energeticky musí dům splňovat aspoň jedno z následujících kritérií:

 • dům s vystaveným Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) prokazující klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie
 • provedené tzv. „mikro“ opatření dle návrhu energetické specialisty

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor

2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

6. Dílčí výměna oken

7. Výměna vstupních a balkonových dveří

8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Požadavky na kotle

 • existuje seznam registrovaných výrobků, který je k dispozici na webu OPZP (při nefunkčním odkazu nás prosím informujte prostřednictvím kontaktního formuláře napravo)
 • pokud není kotel v seznamu, musí žadatel doložit, že kotel (dle typu) splňuje podmínky Nařízení evropské komise

Co doložit k žádosti o dotaci

 • Žádost o poskytnutí dotace - v papírové podobě (budou k dispozici na krajských úřadech).
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání této energetické podmínky.
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Povinou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání této energetické podmínky.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech. 
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření („mikro“ energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu. 
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky. 
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě. 
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.