Dnes je 6. 7. 2020
Naše služby

Nová zelená úsporám 2015+

Základní právidla NZÚ pro RD v roce 2015 - 3. výzva
Oblasti podpory


A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie


Zahájení příjmu žádostí: 29. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: 2021


PRAVIDLA:
- Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci RD (fyzické i právnické osoby).
- Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na: www.novazelenausporam.cz.
- Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
- Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici RD, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
- Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně provedené po 1. 1. 2014, u dílčích opatření je stanoveno datum 1. 1. 2015.
- Při realizaci podporovaných opatření je nutno doložit soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se toto nedokládá.
- Celková výše dotace na 1 žádost max 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a Rozhodnutí, resp. registrace a stanovení výdajů).
- Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka).
- U žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.
- Maximální výše podpory pro 1 žadatele 5 mil. Kč.
- Na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost (může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory).


DOKUMENTY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
- podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem),
- odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
- krycí list technických parametrů s výkazem výměr potvrzený energetickým specialistou.


DÁLE DOLOŽÍTE (ve specifických případech):
- doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov),
- doklad o právní osobnosti (subjektivitě - pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
- souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že rodinný dům je ve spoluvlastnictví více osob, předkládá se i v případě společného jmění manželů),
- plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou),
Dokumenty se předkládají spolu se žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se předkládají rovnou i dokumenty prokazující řádné dokončení podporovaných opatření, respektive dokumenty nutné pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů.


K PRŮBĚHU REALIZACE:
- formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá,
- výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní,
- soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele,
- faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací – originál nebo prostá kopie,
- potvrzení o úhradě – originál nebo prostá kopie.


DÁLE DOLOŽÍTE (ve specifických případech):
- doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo prostá kopie,
- doklad o dokončení realizace – pouze pro oblast podpory C – originál nebo prostá kopie,
- závěrečná zpráva stavebního dozoru – pouze pro oblast podpory A,
- protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze oblast podpory B a podoblast podpory C.4,
- dokumenty k veřejné podpoře – pouze v případě naplnění definičních znaků veřejné podpory,
- dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu – předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT) – originál nebo prostá kopie.
Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.


VÝŠE DOTACE:
Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů:
- Podporována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů prováděná na obálce budovy, jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří.
- Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, které byly schváleny k užívání před 1. 7. 2007.

Maximální výše podpory v oblasti podpory A:
- Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Typ konstrukce Podoblast podpory
A.0 a A.1 A.2 A.3
(Kč/m2) (Kč/m2) (Kč/m2)
Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1 200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550


Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:


Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3.
Pozn.: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.


Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění stavebního dozoru
- Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.


Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
- Podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.
- Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.
- Maximální velikost novostavby RD, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

Maximální výše podpory v oblasti podpory B:


Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům. Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
B.1
Dům s velmi nízkou energetickou náročností
350 000
B.2
Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
500 000


Pozn.: Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10%.


Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
- Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.
- Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.


Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
- Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
- Podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.
- Podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem.
- Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10% (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5).


Podporované typy zdrojů:

Podoblast podpory Typ zdroje Výše podpory (Kč)
C.1 C.2
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se smočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000


Podoblast C.3 - Instalace solárních termických systémů
Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Dotace (Kč)
C.3.1 Solární systém pro přípravu vody 35 000
C.3.2 Solární systém pro přípravu vody a přitápění 50 000


Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Podporované typy systémů:

Podoblast podpory Typ systému Dotace (Kč)
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000


Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy
- Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.
- Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.


NZU